Türkçe | English
Uluslararası Sempozyum
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

1. TOPLUM VE BİREYSEL SİLAHLANMA, GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜK TARTIŞMALARI
Ahmet Kenan SAYIN, Vedat YILMAZ

2. ELEKTRONİK TİCARET VE VERGİLENDİRMESİ
Prof. Dr. Hakan ERKUŞ, Öğr. Gör. Arif GÜMÜŞ

3. TÜRK TOPLUMSAL HAYATININ AHLAKİ DEĞERLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Doç. Dr. Nihat AKBIYIK

4. İSLAM VE SOSYAL POLİTİKA: ASRI SAADETTE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
Doç. Dr. Nihat AKBIYIK

5. DOĞU AKDENİZ’DEKİ ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK YAPISINA OLASI ETKİLERİ
Dr.İbrahim Atilla KARATAŞ

6. SOSYAL MEDYA-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YAPILAN TARTIŞMALARDAKİ PARADİGMATİK FARKLILIK
Prof. Dr. Emin ÇELEBİ

7. METİN TEMELLİ DİNİ SÖYLEMİN DİJİTAL ÇAĞDA DÜŞÜŞÜ VE ALTERNATİF MEDYATİK DİN
Fatma ÇİÇEK

8. GÖÇÜN SİYASAL ETKİSİ: SURİYELİ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE’NİN SİYASAL HAYATINA ETKİSİ
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL

9. İNSANİ YARDIMI İNSANİLEŞTİREMEME SORUNU VE İNSANİ YARDIMDA ESNEK YAKLAŞIM MODELİ
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL

10. KÜRESEL SİSTEMDE ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK DENGESİ
Dr. Hasan ÇİMEN, Orhan POLAT

11. KÜRESEL SİSTEMİN EGEMEN AKTÖRLERİ
Prof. Dr. Selahaddin BAKAN, Dr. Hasan ÇİMEN,

12. 28 ŞUBAT ÜZERİNDEN BİR İRTİCA OKUMASI 
Dr. Öğr. Üyesi Işıl ARPACI

13. TARİHTEN GÜNÜMÜZE SELEFÎLİK
Prof. Dr. Mehmet KUBAT

14. SUUDÎ SELEFÎLİĞİNİN ORTADOĞU SİYASETİ ÜZERİNDEKİ NEGATİF ETKİLERİ
Prof. Dr. Mehmet KUBAT

15. TÜRKİYE 'DE YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL KENTSEL SORUNLARA YAKLAŞIMI
Dr Öğr. Üyesi Murat SEZİK

16. DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLERLE CAM TAVAN SENDROMU
Prof. Dr. Neslihan DERİN

17. SON YILARDAKİ TİCARET SAVAŞLARININ TÜRKİYEYE ETKİSİ
Prof. Dr. Neslihan DERİN

18. TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
Orhan POLAT, Dr. Hasan ÇİMEN 

19. TANZİMATTAN CUMHURİYETE KUR’AN TERCÜMELERİ VE “TÜRKÇE KUR’AN” MESELESİNE OSMANLI AYDINLARININ YAKLAŞIMLARI
Dr. Osman KARACAN, Bülent YAŞAR

20. İTTİHAD-I İSLAM DÜŞÜNCESİ VE İRAN
Dr. Osman KARACAN

21. ‘MALATYA İLI ÖRNEĞI: NİTELİKLİ İŞGÜCÜ PİYASASI, EĞİTİM, BÜYÜME VE BÖLGESEL FARKLILIKLAR’
Sefa SEZER

22. DİN TOPLUM SİYASET BAĞLAMINDA 12 EYLÜL VE DİN
Sevil HARIKÇI

23. KADIN İSTİHDAMI SONRASI ANNELİK DIŞI ÇOCUK BAKIMI SORUNU VE TÜRKİYE'NİN KADIN İSTİHDAM POLİTİKASININ OLASI SONUÇLARI
Seyhan BÜYÜKCOŞKUN

24. DİJİTALLEŞEN DÜNYADA SİYASET VE DEMOKRASİ
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman EKİCİ

25. YENİ BİNYILDA TÜRK AİLESİNİN YAPISAL GÖRÜNÜMÜ VE YÖNETİMSEL BEKLENTİLER
Tahir BAYSAL

26. SOSYAL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA YENİ BİNYILDA TÜRKİYE'NİN SOSYO- EKONOMİK ANALİZİ
Tahir BAYSAL

27. JOSEPH RAZ DÜŞÜNCESİ EKSENİNDE ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİNDE OTORİTE KAVRAMI
Ar. Gör. Zehra EROĞLU

28. İŞ TUTKUSU, LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ İLİŞKİSİ: MİKROKREDİ KULLANAN KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK KAHRAMANMARAŞ’TA ALAN ARAŞTIRMASI
Prof. Dr. İsmail BAKAN, Mustafa Tuncer OKUMUŞ, Merve Rabia KUTLUK

29. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI VE AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Arş. Gör. Umut Turgut YILDIRIM

30. İL ÖZEL YÖNETİMLERİNDEN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINA DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Kenan SAYIN, Vedat YILMAZ

31. ŞİDDETİN RETORİĞİ VE TEMSİL STRATEJİLERİ EKSENİNDE SÜREYYA’YI TAŞLAMAK: RECM OLGUSU VE MÜSLÜMAN KADININ KURTULUŞU
Dr. Öğr. Üyesi Yunus NAMAZ, Seyfettin İLİTER