Kurtuba Akademi
Bildiri Yazım Kuralları

AÇIKLAMALAR
Özet Gönderiminde Dikkat Edilecek Hususlar
1) Bildiri Başlığı (12 punto kalın büyük harf ile).
2) Özet (150-200) kelime arasında olmalıdır.
3) Özet Times New RomanFormatında 10 punto ile yazılmalıdır.
4) Anahtar kelimeler (10 punto, 3-5 tane olmalıdır).
5) Özet metinlerini www.bilsam.org/kurtuba adresindeki “Özet Formu” nu doldurarak göndermeniz gerekmektedir.

TAM METNİN ÖZELLİKLERİ VE BİLDİRİ YAZIM ESASLARI
1) Bildiri metni özgün olmalıdır ve daha önce herhangi bir ulusal/uluslararası kongrede sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.
2) Sempozyum bildiri özeti ve tam metin gönderimi ilanda belirtilen tarihlere uygun olmalıdır. Belirlenen tarihlerin dışındaki gönderiler dikkate alınmayacaktır.
3) Sempozyum süreci ile ilgili tüm yazışmalar ilanda belirtilen  kurtubaakademi@gmail.com adresi üzerinden yapılması gerekiyor. Belirtilen sistem haricindeki yazışmalar ve talepler dikkate alınmayacaktır.
4) Sempozyumda her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için en az 5 dakika ayrılacaktır.
5) Sempozyumda sunulan bildiriler e-kitap olarak sempozyumdan sonra yayınlanacaktır.
6) Metinlerin, belirtilen kurallara uygun olarak ve sayfanın tek yüzünde yirmi sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.
7) Metinler, Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 3 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
8) Metin 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
9) Özetler, 10 punto büyüklüğünde ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktalarını veya sonuçlarını vurgulamalıdır.
10)  Metin içerisinde ana başlıklar kalın ve büyük, alt başlıklar kalın ve sadece ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
11) Tablo, şekil, grafik ve resimlerin adları, tablo, şekil, grafik ve resimlerin sınırlarını aşmayacak şekilde, tablo, şekil, grafik ve resimlerin üstüne Times New Roman, 10 punto, kalın, 1 satır aralıklı, sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
12) Metinde yararlanılan tüm kaynaklara “Kaynakça” kısmında alfabetik olarak yer verilmelidir. Yazarın soyadı, adının ilk harfi, parantez içinde yayın yılı, kaynağın adı, yayınlandığı yer (makale ise dergi adı, bildiri ise toplantı adı, kitap ise yayınevinin adı ve şehir), kaynağın cilt, (varsa sayı) ve (makaleler için) sayfa numaraları düzeninde verilmelidir.
Örnek:
Kitaplar
Tuncel, G. (2011), Sivil Toplum ve Devlet (1. Basım), Malatya: BİLSAM Yayınları
Dergiler
Apak, H. (2009). Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (9), 125-142.
Tezler
Karacan, O. (2013).  1906 İran Meşrutiyeti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bildiriler
Merter, F.ve Bozaslan, H.  (2010).   Sınıf Öğretmeninin Sosyo-Kültürel Faktörler Açısından Eğitim Programlarına Uygun Ortam Hazırlama Yeterlilikleri (Gaziantep İli Örneği). Ulusal Malatya Sempozyumları I. Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri.
13) Metin içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır. Doğrudan alıntılarda sayfa numaraları da belirtilmelidir. Örnekler: (Arslan 2010:110), Gysbergs ve Henderson (1997) Gavcar, Bayrakdaroğluve Uzun (2011)…Yazar sayısı 3’den fazla ise Gavcar ve diğ. (2010) … olarak verilmelidir.Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,…harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2010a, 2010b, 2010c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir.
14) İnternet kaynaklarında yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, kaynakçada yazarı belirli kaynaklar sıralaması sona erdikten sonra «İnternet Kaynakları» başlığında erişim tarihleri esasına göre sıralanmalıdır.
15) Kongre Dili:Sempozyumun dilleri Türkçedir.
16) Yazar Sayısı:Bildiriler en fazla 3 yazarlı olabilir. 3 yazardan fazla yazarı bulunan bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilecektir.