Bilsam Logo

Bilsam Akademi - BİLSAM AKADEMİ TANITIMI

Bilsam Akademi | BİLSAM AKADEMİ TANITIMI | Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi | Bilsam.Org
ÖNSÖZ Günümüzde “üçüncü sektör” olarak tanımlanan ve ülkelerin en önemli “sosyal sermayesi” kabul edilen sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini arttırdığı bir dönemde yaşıyoruz.BİLSAM, işte böyle bir ortamda,yaşadığı zaman ve zeminle ilgili farkındalık geliştirmiş akademisyen,eğitimci,kamu görevlisi ve işadamı hemen her meslekten çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

 

BİLSAM’ın temel amacı; bilgi çağında, bilgiden hareketle Anadolu kültürünün yerel değerlerini,

İslam kültürünün manevi değerlerini ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen

bir yaklaşımla, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda araştırmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek,

projeler gerçekleştirmek ve bu yolla başta ilimiz olmak üzere ülkemizin entelektüel, sosyal ve

kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır. 

Bu kitapçıkta tanıtmaya çalıştığımız BİLSAM Akademi projemizin temel amacı; merak eden, düşünen,

araştıran, okuyan, tartışan, değer üretmeyi önemseyen, iyi, güzel ve doğruyu arama konusunda

farkındalık geliştirmiş insanlarımızla bir araya gelmek,  tanışmak, bu tanışıklığı sürdürmek ve

hayatı geliştirmeye beraberce devam etmektir. Amacımız; birilerine bir şeyler öğretmek değil,

onlarla birlikte öğrenmektir.    
                                                                                                                             Prof. Dr. İbrahim GEZER
                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                
BİLSAM HAKKINDA

 

Kısa Tarihçe

    

BİLSAM (Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)

2005 yılında kuruldu. Yaklaşık 250 üyesi olan ve 2010 yılı başı

itibariyle merkezini ilimizin önemli kültür varlıklarından biri

olan İstanbulluoğlu Konağına taşıyan BİLSAM, hala aynı merkezde faaliyetlerini sürdürmektedir.

      

Misyonumuz

 
Misyonumuz; geliştirdiğimiz yaklaşım ve gerçekleştirdiğimiz projelerle;

-Üyelerimizin sosyokültürel ihtiyaçlarını karşılamak,

-Kişilik ve özgüven sahibi bir neslin yetişmesine yardımcı olmak,

-Ülkemizdeki entelektüel, sosyal ve kültürel hayatın gelişimine destek olmak ve sivil toplum,

insan hakları, hukuk devleti, adalet, özgürlük ve toplumsal barış olgularının gelişimine katkı sağlamaktır.

    

Vizyonumuz 

 

Vizyonumuz; yaptığı çalışmalarla uzun vadede gelişerek bir okula, bir ekole, bir mektebe dönüşmek,

ürettiği değer ve sağladığı toplumsal katkıyla iyi bir insan, erdemli bir toplum, özgür bir ülke ve

anlamlı bir dünya oluşturulması sürecine katkı sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

       

İlke ve Değerlerimiz

 

-İnsan Odaklılık

-Ahlakilik  

-Gönüllülük

-Katılımcılık 

-Hoşgörü     

-Şeffaflık     

-Üretkenlik 

 

Genel Yaklaşımlarımız

 

-Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve dağıtılması süreçlerini önemsemek,

-Yazılı kültür oluşturulması ve yayın üretilmesi süreçlerini önemsemek,

-Üniversite - toplum işbirliği ve akademik organizasyonları önemsemek,

-Benzer yaklaşımlara sahip başka organizasyonlarla işbirliğine açık olmak,

-Farklılıklara ve farklı düşüncelere karşı saygılı ve hoşgörülü olmak,

-Polemikçi yaklaşımlardan ziyade projeci yaklaşımları öne çıkarmak,

-Birey, grup ve toplumsal haklara bakışta özgürlükçü bir yaklaşımı esas almak,

-Halk içi çelişkilerde taraf olmamak ve toplumu bir bütün olarak sahiplenmek,

-İlkeli olma, bilgece davranma ve diğer insanlara karşı nezaket gösterme ilkesine

dayanan bir ahlak anlayışı geliştirmek,

-Tüm kararlarını kendi yetkili organlarında alan bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmak,

-Ekip çalışması, biz bilinci, istişare, katılımcılık ve inisiyatif kullanmanın esas alındığı

bir yönetim anlayışı geliştirmek,

-Seçkinci anlayıştan uzak, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, kendi mensuplarını

geliştirmenin yanı sıra içinde yaşadığı toplumu da geliştirmeyi ilke edinen bir kurumsal yapı oluşturmak,

-“Düşünce olmadan, eylem olmaz” ya da “yaptığı işin felsefesine kafa yormayanlar sadece teknisyenliğini

yaparlar” yaklaşımından hareketle teorik ve felsefi çalışmaları önemsemek,

-Eğitim faaliyetlerinde çok yönlü ve çok boyutlu gelişimi esas alan bir eğitim yaklaşımı benimsemek ve dürüst,

yardımsever, biz bilincine sahip, analitik düşünen, üretken, toplumsal değerlerle barışık, demokrat

bir kişiliğe sahip iyi insanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim perspektifi geliştirmek.

 

Kurumlarımız

 

-BİLSAM Akademi

-Sanat Akademi

-BİLSAM Yayınları

-Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

-Malatya Araştırmaları Merkezi (MAM)

-Türkiye Araştırmaları Merkezi (TAM)

-İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

-Küresel Araştırmalar Merkezi (KAM)

 

 

BİLSAM Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

 
1.     İbrahim GEZER / Y. K. Başkanı / Öğretim Üyesi (Prof. Dr)

 

2.     Zekeriya TAV / Başkan Yrd. / Öğretmen - Girişimci

 

3.     Abuzer YETİŞ /  Muhasip Üye / Öğretmen

 

4.     İlhami POLAT / Kâtip Üye / Yüksek Mühendis

 

5.     Ahmet KIZILAY / Üye / Öğretim Üyesi ( Prof. Dr. )

 

6.     Enver Aydın ACAR / Üye / Öğretmen - Girişimci

 

7.     Ahmet KÜÇÜK      / Üye / Öğretim Üyesi - (Yrd.Doç. Dr)

 

8.     İbrahim TÜRKMEN / Üye / Öğretim Üyesi ( Doç. Dr. )

 

9.     Sinan AKINCI    / Üye / Yük. Müh.- Girişimci


 

 

 
BİLSAM AKADEMİ

 

Kişilik sahibi, hoşgörülü, içinde yaşadığı toplumun değerleriyle barışık, ülkesini seven,

çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış bir neslin yetiştirilmesini önemseyen

BİLSAM, gerek gençlere gerekse de yetişkinlere yönelik çok sayıda proje başlatmıştır.

Bu projelerden biri de “BİLSAM Akademi”dir. 

BİLSAM Akademi, ilimizde sistematik bilgi üretimi ve paylaşımı konusunda sivil toplum

düzeyinde başlatılan önemli projelerden biridir. BİLSAM Akademi daha şimdiden yüzlerce

kişinin kayıt yaptırarak katıldığı ve istifade ettiği, hayat boyu öğrenmeye devam

etmek isteyen insanlarımızla, belli konularda

Formasyon sahibi insanlarımızın bir araya geldiği özgür bir platForma dönüşmüştür.

Analitik düşünen, sosyal zekâ ve iletişim becerisi açısından gelişmiş bir neslin yetişmesini

önemseyen BİLSAM, yürütmekte olduğu bu çalışmalarda;

 

-Ne düşüneceklerinden çok nasıl düşüneceklerini öğreten,

-Bilgi ezberletmeden çok bilgiye giden yolları gösteren,

-Cevap vermekten çok soru sorma yetisi kazandıran,

-Peşin kabullenmeler yerine mevcut bilgi paradigmalarını sorgulayan,

-Kişi ve olaylardan çok, olgular üzerine yoğunlaşmayı amaçlayan bir eğitim yaklaşımını esas almaktadır.

 

BİLSAM Akademi çalışmaları aşağıdaki aşamalardan oluşur.

 

-Hazırlık Seminerleri    (Düzey I)

-Temel Seminerler        (Düzey II)

-İhtisas Çalışmaları     (Düzey III)

-Akademik Çalışmalar     (Düzey IV)
 
 

 
Hazırlık Seminerleri (Düzey I)

 
Giriş Semineri olarak da adlandırılan hazırlık seminerleri güz (Ekim – Kasım) ve bahar (Mart – Nisan)

olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştirilmektedir. Her dönem 10-15 olmak üzere yılda toplam

20-30 konuda seminer çalışmaları başlatılmıştır. Her bir seminer, içeriğine bağlı olarak 6 ya da

8 hafta sürmektedir. Seminerlere okur-yazar olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilmektedir.

Her seminer dönemi sonunda, katılımcılara katılım belgesi verilmektedir. Bir kişi en fazla dört

seminere kayıt yaptırabilmektedir. 40 ve daha az katılımlı seminerler merkez binada daha kalabalık

semineler ise ilimizdeki daha büyük salonlarda gerçekleştirilmektedir. Seminerlere katılım ücretsizdir.

(Bkz. Tablo 1). 

 
Temel Seminerler (Düzey II)

 
Düzey II çalışmalarına, en az beş hazırlık seminerine düzenli olarak katılmış, genel kültür düzeyi iyi,

daha ileri çalışmalara istekli ve yapılan sınavdan başarılı olmuş kişiler davet edilmektedir.

Düzey II çalışmalarında “Medeniyet Tarihi” ve “Düşünce Tarihi” seminerleri verilmektedir (Bkz. Tablo 2).

Düzey I çalışmalarının aksine Düzey II öğrencileri derse aktif olarak katılmak, verilen

okuma ve yazma ödevlerini yapmak gibi sorumluluklarla karşı karşıyadır. Bu çalışma 24 hafta

sürmektedir. “Medeniyet Tarihi” ve “Düşünce Tarihi” olmak üzere haftada iki ders yapılmaktadır.

Düzey II çalışmalarına katılmaya hak kazanan katılımcılar, bu çalışmalara başlamadan önce

dört hafta süren BİLSAM’ın amaç ve kuruluş felsefesinin de değerlendirildiği “Sivil Toplum  ve Farkındalık”

başlıklı bir seminere davet edilmektedirler.   

 
İhtisas çalışmaları (Düzey III)

 
Atölye çalışmaları olarak da adlandırılan ihtisas çalışmaları, Düzey II seminerlerine düzenli olarak

katılmış ve daha ileri çalışmalara istekli kişilerle gerçekleştirilmektedir. Atölye çalışmaları, bir

danışman sorumluluğunda daha az sayıdaki gruplarla yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ağırlıklı olarak tartışma,

müzakere etme, okuma-yazma ödevleri alma şeklinde geçmektedir. Şiir ve Yazı Atölyesi, Yöneticilik Atölyesi,

Girişimcilik Atölyesi, Gazetecilik Atölyesi, Sosyoloji, Felsefe, Tarih ve İslam İlimleri Okumaları bu

çalışmalarımızdan bazılarıdır. Düzey III çalışmaları programın içeriğine bağlı olarak ortalama 12-24

hafta sürmektedir (Bkz. Tablo 3). 

 
Akademik Çalışmalar (Düzey IV) (Tez Hazırlama, Sunum Yapma)

 
Akademik çalışmalara Düzey I, II, III aşamalarını başarı ile tamamlamış ve daha ileri çalışmalara

istekli kişiler davet edilmektedir. Bu katılımcılara araştırmak ve her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen

“Öğrenci Sempozyumunda” sunmak üzere bir tez konusu verilmektedir. Tez konusunu öğrenci kendisi seçmektedir.

En az 6 ay hazırlık süresi verilen ve bu çalışmalar sırasında yardımcı olmak üzere kendisine bir danışman

atanan katılımcının yaptığı çalışma, en az üç kişiden oluşan bir “Tez Değerlendirme Jürisi” tarafından

değerlendirilmekte ve başarılı bulunması halinde bildiri olarak sempozyumda sunulmaktadır.

Bu sempozyum bütün akademi mensupları ve kamuoyunun katılımına açık olarak gerçekleştirilmektedir. İsteyen

katılımcılar bu sempozyumda daha önce yaptıkları yüksek lisans ve doktora tezlerini ya da yaptıkları başka

bir araştırmayı da sunabilmektedirler. Bu yönüyle sempozyum, akademi öğrencisi olsun ya da olmasın yaptığı

bir çalışmayı sunmak isteyen herkese açıktır. 

Akademik çalışmalara katılmaya hak kazanan öğrenciler sekiz hafta süren ve tez hazırlama, kaynak gösterme,

araştırma yapma, sunum yapma, literatür tarama, makale yazma vs konuları kapsayan bir

“Akademik Destek Programına” tabi tutulmaktadırlar.  

Akademik çalışmaların temel amacı, BİLSAM Akademi eğitim sürecinin bir ürünle sonuçlanmasını sağlamak,

yapılan araştırmaları kamuoyu ve entelektüel çevrelerle paylaşmak ve katılımcılara sistemli okuma,

araştırma yapma, analitik düşünme, bildiri hazırlama, kitle önünde konuşma ve etkili sunum yapma

teknikleri konularında Formasyon kazandırmaktır.

 

 BİLSAM Akademi Genel İlke ve Kuralları

 

-BİLSAM Akademide bütün eğitim süreçlerine katılım ücretsizdir.

-Bütün seminer ve atölye çalışmalarında devam zorunluluğu %70’dir.

-Çalışmalara 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilmektedir. Bunun yanı sıra velilerinden yazılı olur

almak şartıyla 18 yaşından küçükler de çalışmalara devam edebilmektedirler.  

-Her dönem en fazla 4 seminere kayıt yaptırılabilmektedir. 

-BİLSAM Akademide belirlenen süreçlerin tamamını başarı ile tamamlayanlara diploma,

ara kademelerde ayrılanlara ise katıldığı alanla ilgili olarak katılım belgesi verilmektedir.

-BİLSAM Akademide diploma alma şartı; en az altı hazırlık semineri ve iki temel seminer almak,

iki atölye çalışmasına katılmak, bir tez hazırlamak, sempozyumda bir bildiri sunmak ve ilgili

süreçlerde okunması gereken kitapları okumaktır.  Bu süreç ortalama üç yılda tamamlanmaktadır.

Birinci yıl iki dönem halinde hazırlık seminerleri, ikinci yıl temel seminerler, üçüncü yıl ise

ihtisas çalışmaları ile akademik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.  

-Akademiden mezun olan ve diploma alan öğrenciler, BİLSAM tarafından, kitap, makale ve şiir yazmak,

BİLSAM Akademide seminer çalışmaları yürütmek, proje koordinatörlüğü üstlenmek, üniversitelerde

lisans ya da lisansüstü eğitime yönlenmek, yurt dışına gitmek gibi alanlarda teşvik edilmekte,

alanlarıyla ilgili kişi, kurum ve çevrelerle tanışmaları sağlanmakta, daha ileri çalışmalar yapmak

isteyenlere ise burs sağlanmakta ya da imkânlar ölçüsünde istihdam edilmektedir.

-Akademi eğitim sürecinde, öğrenciler tarafından üretilen kitap, makale, tez, şiir vs ürünler

BİLSAM Yayınları, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi ya da panel, konferans, sempozyum vb

platFormlara konuşmacı olarak davet edilmek suretiyle değerlendirilmektedir.

 

BİLSAM Akademi Faaliyet Takvimi (2011 – 2012)

 
Hazırlık Seminerleri (Güz)
1-10 Ekim
15 Ekim
6 Hafta
 
Hazırlık Seminerleri (Bahar)
1-10 Mart
15 Mart
6 Hafta
 
Temel Seminerler
1-10 Ekim
15 Ekim
20-24 Hafta
 
İhtisas Çalışmaları
1-10 Ekim
15 Ekim
16- 24 Hafta
 
Tez / Araştırma Çalışmaları
1-10 Mart
15 Mart
20-24 Hafta
 
Öğrenci Sempozyumu
Mart/Nisan
Eylül/Ekim
2 gün
 

BİLSAM Akademide Yürütülen Seminerlerden Bazıları


1.
AB ve Türkiye İlişkileri
Selahattin Bakan    
 
2.
Din Sosyolojisi
Mustafa Arslan
     
3.
Dinler Tarihi
Emir Kuşçu
 
4.
Etkili Yazarlık Teknikleri
İsmet Emre
 
5.
Sağlıklı Yaşam 
Ahmet Kızılay          
 
6.
Sünneti Doğru Anlama ve Hadis Kritiği
Saffet Sancaklı
 
7.
Kur’an Mealleri ve Tercüme Sorunları
Zülfikar Durmuş
 
8.
Malatya Tarihi
Mehmet Karagöz
 
9.
Matematiksel Düşünme
Bilal Altay
 
10.
Sivil Toplum ve Farkındalık
İbrahim Gezer
 
11.
Stratejik Yönetim ve Planlama
İbrahim Gezer
 
12.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Selma Karatepe
 
13.
Felsefeye Giriş
Suphi Erdem             
 
14.
İslam Düşüncesine Giriş
Suphi Erdem             
 
15.
Mühendislik Eğitimi ve Yeni Arayışlar
İbrahim Türkmen
 
16.
Türk Dış Politikası
Abdulkadir Baharçiçek           
 
17.
Dünya Sistemi ve Uluslar arası Kuruluşlar
Abdulkadir Baharçiçek           
 
18.
Postmodernizm ve Yansımaları Sosyokültürel Yansımaları
İsmet Emre                
 
19.
Sivil Toplum ve Demokratikleşme
Ahmet Karadağ         
 
20.
Mezhepler Tarihi
Mehmet Kubat
 
21.
Çağdaş Fıkıh Problemleri
Abdullah Çolak
 
22.
Kuran’ı Anlamada Çağdaş Yaklaşımlar
Ahmet Küçük
 
23.
Ulus Ötesi Birleşmeler ve AB
Selahattin Bakan 
 
24.
Türkiye’de Sol Hareketler
Gökhan Tuncel
 
25.
Güzel Konuşma Sanatı
İlhan Erdem
 
26.
Siyasal İletişim
Hasan Topbaş
 
27.
Etkili İletişim Teknikleri
Orhan Erdem         
 
28.
Kimlik İnşası ve Siyasal Kimlikler
Oğuzhan Göktolga            
 
29.
Türkiye’de İslamcılık
Hasan Dündar
 
30.
İnsan ve Sanat 
Fehmi Kolçak
 
31.
Sosyal Medya
M. Emin Babacan
 
32.
İslam Hukuk Tarihi
İhsan Gençay                 
 
33.
Tarih Felsefesi
Reşat Cengil                  
 
34.
İslam Tarihine Giriş
Reşat Cengil                  
 
35.
Fotoğrafçılık
Hasan Demirbağ
 
36.
Proje Döngüsü Eğitimi
Hasan Toman
 
37.
Kariyer Planlama
Kariyer
Nida Sümeyye Öztürk
 
38.
Evlilik ve Aile Okulu
Komisyon

39.
Siyaset Bilimine Giriş
Gökhan Tuncel
 
40.
Konuşma Estetiği
Ferman Salmış
 
41.
Türkiye Yakın Tarihi
Abdurrahman Erçetin
 
42.
İnsan Hakları ve Sorunlarımız
Hüseyin Sarıgül
 
43.
Türkiye’de Hukuk ve Demokrasi
Özcan Çetin
 
44.
Ulus Devlet ve Kürt Sorunu
Orhan Toğrulca
 
45.
Kuran’da  Ana Konu ve Kavramlar
Ahmet Küçük
 
46.
Batı Dünyasında DinAlgısı
Mehmet Birekul
 
47.
Malatya Kent ve Kentlilik 
Vehbi Bayhan
 
48.
Gençlik Eğitimi ve Sorunları
Vehbi Bayhan
 
49.
İrfan Geleneği
Mustafa Arslan
 

 
Temel Seminerler (Düzey II) (Alfabetik sırayla)

 

Düşünce Tarihi
24 Hafta
Cumartesi
11.30 – 13.00
Suphi Erdem
Mehmet Önal
 
Medeniyet Tarihi
24 Hafta
Cumartesi
10.00 – 11.20
Reşat Cengil
Ahmet Fahimi Aydın
 

İhtisas/Atölye Çalışmalarından Bazıları (Düzey III)

 
1.
Şiir ve Yazı Atölyesi
 
2.
Tiyatro Okulu
 
3.
Yöneticilik Atölyesi
 
4.
Girişimcilik Atölyesi
 
5.
Sosyoloji Okumaları
 
6.
Felsefe Okumaları
 
7.
Tarih Okumaları
 
8.
İslam Düşünce Tarihi
 
9.
İslam Düşünce Sistemi
 
10.
Osmanlı Tarihi Okumaları
 
11.
Modern Türkiye Tarihi
 
12.
Gazetecilik Atölyesi
 
13.
Senaryo Yazarlığı
 
14.
Sinema Atölyesi
 
15.
Sanat ve Estetik
 
16.
Siyaset Felsefesi

17.
Uluslar arası İlişkiler
 
18.
Kent ve Kentleşme
 
19.
Resim Atölyesi
 
20.

Fotoğrafçılık Atölyesi
 
21.
Düşünür Okumaları
 
22.

Düşünce Ekolleri
 
23.
Edebiyat Okumaları
 
24.
Bilim Felsefesi Okumaları
 
25.
Bilim ve Teknoloji Okumaları
 
26.
Tefsir Okumaları
 
27.
Hadis Okumaları
 
28.
Siyer Okumaları
 
29.
Bilişim Atölyesi
 
30.
Güzel Sanatlar Atölyesi
 
31.
El Sanatları Atölyesi
 
32.
Proje Yönetimi
 
33.

İnsan ve Estetik
 
34.
Tasarım Atölyesi
 
35.

Eğitim Okumaları
 

 

3.BİLSAM Akademi Eğitim Felsefesi


Düşünce olmadan eylem olmaz. Her sistem, her paradigma, her proje ve her model bir düşünsel altyapıya,

bir felsefeye dayanmak zorundadır. Bir yapının düşünce sistemi, bir meyvenin içindeki tohum gibidir.

Nasıl ki tohum, içindeki özellikleri meyveye yansıtırsa, bir sistemin düşünsel temelleri de kendi

özelliklerini sistemin tümüne yansıtır.

Oluşturulacak eğitim sisteminde, hedefler, istendik davranışlar, eğitimin içeriği, ortam ve araçları,

değerlendirme durumları belirlenen eğitim felsefesine uygun olmalıdır. Eğitim sisteminde görev alacak,

yönetici, eğitimci ve yardımcı personel esas alınan eğitim felsefesi hususunda duyarlı hale getirilmelidir.

Bir eğitim felsefesi aşağıdaki konu ve sorulara cevap vermelidir.

 

1.İnsan nedir?
2.Bilgi nedir?
3.Eğitim nedir?
4.Ahlak anlayışımız nedir?
5.İstendik davranışlar nelerdir?
6.Uygulanacak eğitimin içeriği ne olmalıdır?
7.Eğitim ortamı nasıl olmalıdır?
8.Ölçme ve değerlendirme sistemi neyi hedeflemelidir?
9.Eğitim programı neleri içermelidir?
10.Öğretici nasıl bir insan olmalıdır?
 

3.İnsan


İnsan, konuşan, düşünen, hareketlerinden ve yaptıklarından sorumlu olan, ruh ve bedenden oluşmuş, biyolojik,

kültürel ve toplumsal bir varlıktır. İnsan yaratılmışların en şereflisi olup doğuştan doğal ve iyidir.

Sonradan olumsuz bir müdahaleye maruz kalmadığı müddetçe bu iyiliği devam edecektir. Eğitimin temel amacı,

insanın bu iyilik durumunu ve fıtratını bozmadan, onun gelişmesine ve bu dünyada etkin ve anlamlı bir

yaşam sürmesine yardımcı olmaktır.


3.2 Bilgi


İnsan doğuştan, öğrenmeye uygun potansiyel ve yeteneklerle donatılmıştır. Arının bal, ipek böceğinin de

ipek yapma yeteneğiyle doğması gibi. Bu anlamda, yeni doğan insan boş bir levha (tabula rasa) olmanın

ötesinde, “Formatlanmış bir disket” ya da “hazırlanmış bir tohum yatağı” gibidir. Bunun dışındaki şeyler

sonradan öğrenilir. Öğrenme süreci ana rahminde başlar ve ölünceye kadar devam eder. Bilgiyi elde etmek

için, tümdengelim, tümevarım, Sokratik tartışma, deney, gözlem, sezgi ve araştırma yöntemlerinin hepsinden

faydalanılabilir.

 
3.3.Eğitim

 
Eğitim; insanı bedensel,  zihinsel, duygusal ve entelektüel yönden geliştirme, bir ilişkiler ağı ortamında

sosyalleştirme, toplumsal kültür ve evrensel değerlerle donatma ve etkin bir yaşam sürmesini sağlayacak

bilgi ve beceriler kazandırma çabalarının toplamıdır.


3.4.Ahlak Anlayışımız


Ahlak anlayışımız; bilgece davranma, nezaket sahibi olma ve iyilik, güzellik ve doğruluk arayışı içinde

olma ilkelerine dayanır. Hoşgörülü olma, ölçülü ve tutarlı davranma, gelişmeye açık olma, akla,

inançlarımıza ve evrensel değerlere uygun bir yaşam sürme, hürmet, hizmet ve fedakârlıkta bulunma ahlak

anlayışımızın temel unsurlarını oluşturur.

Ahlaklı insan en temelde ilkeli, sorumluluk sahibi ve yaşadığı zaman ve zeminle ilgili farkındalık

geliştirmiş insan demektir. Daha iyi bir insan, daha erdemli bir toplum ve daha anlamlı bir dünya için çalışmak,

bu amaç için benzer yaklaşımlara sahip insanlarla dayanışma halinde olmak, iyilik, güzellik ve hayrın

yaygınlaşması ve kötülüklerin önlenmesi için mücadele etmek temel ahlaki davranışlardır.


3.5.Eğitimin İçeriği


Öğrencilere verilecek eğitimin içeriği onları çok yönlü ve çok boyutlu olarak geliştirecek

şekilde düzenlenmelidir.

Eğitim, öğrencileri sosyal zekâ ve iletişim becerisi açısından geliştirmeli ve analitik düşünme yeteneği

kazandırmalıdır. Ayrıca konular öğrencilerde dayanışma, yardımlaşma, biz bilinci, özgürlük, adalet, erdem,

iyilik, özveri, fedakârlık vb olgular hakkında farkındalık oluşturmalıdır. Diğer taraftan eğitim, hayatla iç içe

yürütülmeli, hayatın gerçek problemlerine odaklanmalı ve hayat başarısını sınav başarısından daha çok

önemsemelidir. 

Uygulanacak eğitimin içeriği kişi ve olaylardan çok olgular üzerine, ezberlemekten çok keşfetme üzerine,

tanımlamaktan çok tanıma üzerine, öğretmekten çok öğrenme üzerine, anlatmaktan çok anlama üzerine,

cevap vermekten çok soru sorma üzerine, konuşmaktan çok dinleme üzerine, tüketmekten çok üretme üzerine,

nasıldan çok niçin üzerine yoğunlaşan bir özelliğe sahip olmalıdır.

Eğitim, öğrenciyi duygusal, zihinsel ve bedensel açılardan geliştirmesi yönüyle çok boyutlu, sosyal ve

tabii bilimler açısından geliştirmesi yönüyle ise çok yönlü bir içeriğe sahip olmalıdır. Ancak her

durumda akademik eğitim mesleki eğitime öncelenmeli, meslek eğitimine erken yaşlarda başlanmamalı,

insanlara kafalarını kullanmayı öğretmeden el ve kollarını kullanmayı öğretmenin, eğitimde bir

sapmaya ve emek sömürüsüne yol açacağı unutulmamalıdır.


3.6.Eğitim Ortamı


Eğitim ortamı, öğrencinin merak duygusunu harekete geçiren, düşünmeye sevk eden, çok değişik tercihler

sunarak seçme imkânı veren ve öğrenciyi çok yönlü ve çok boyutlu olarak geliştiren bir özelliğe sahip olmalıdır.

Yine, eğitim ortamı demokratik olmalı, mümkün mertebe hayatla iç içe ve hayatın reel problemleriyle yüzleşecek

şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca insanın, duygusal, zihinsel, bedensel ve estetik yönden gelişebilmesine uygun

olmalıdır.
 

3.7.İstendik Davranışlar


Toplumsal yapımız ve yaşadığımız çağın özellikleri dikkate alınarak yeni nesiller dürüst, yardımsever,

biz bilincine sahip, okuyan, araştıran, analitik düşünen, üretken, demokrat bir kişiliğe sahip, içinde

yaşadığı toplumun değerleriyle barışık, ailesine, ülkesine ve içinde yaşadığı dünyaya karşı sorumluluklarının

bilincinde, kendi ayakları üzerinde durabilen fertler olarak yetiştirilmelidir.
   
Sözlü ve yazılı anlatım yeteneği açısından gelişmiş, okuma alışkanlığı edinmiş, ilim sevgisi ve

merak duygusu harekete geçirilmiş ve boş zaman değerlendirme bilinci kazandırılmış öğrenciler yetiştirmek

bir eğitim projesinin en önemli amacı olmalıdır.

 
3.8.Ölçme ve Değerlendirme


Ölçme ve değerlendirme ezbere dayandırılmamalıdır. Ölçme ve değerlendirmeler, öğrencinin aklını

etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığını, analitik ve eleştirel düşünmeyi öğrenip öğrenmediğini, yerel,

ulusal ve küresel sorunlar hakkında farkındalık geliştirip geliştirmediğini belirlemeyi esas almalıdır.

Ayrıca değerlendirmelerde öğrencinin seçme, yorumlama, üretkenlik ve girişimcilik gibi yetenekleri de

ölçülmelidir.

Yine, ölçme ve değerlendirmelerde öğrencinin birey ve toplum, madde ve mana, yerellik ve evrensellik,

disiplin ve özgürlük gibi olgular arasında denge kurup kuramadığı da dikkate alınmalıdır.

 
3.9.Öğretici


Öğretmen / Öğretici, bilgili, birikimli, yaşam dolu, sevecen, özverili, yerel değerlere bağlı evrensel

değerlere açık, dürüst, insanları tanımada uzman, dostça davranan, öğrencide öğrenme isteği uyandıran ve

merak duygusunu güdüleyen biri olmalıdır.

Öğretmen, öğrencilerine sorumluluk bilinci ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmalı, bilginin önemini

kavratmalı, sağlıklı hobiler edindirmeli, özgür düşünme yollarını göstermeli ve onlara dayanışmayı,

biz bilincini ve hoşgörüyü öğretmelidir. Öğretmen konusuna hâkim olmalı, sağlam bir bilgi birikimine ve

entelektüel alt yapıya sahip olmalıdır.
Öğretmen en azından kendi işine yarayacak kadar felsefeye bulaşmış olmalı, sınıfta bir filozof gibi

davranmalı, dersi felsefi bir sempozyuma dönüştürebilmeli, tarih, matematik, sosyal bilgiler vs hangi

dersin öğretmeni olursa olsun, bu ders aracılığıyla, düşünmeyi, sorgulamayı ve olaylar arasında neden

sonuç ilişkileri kurabilmeyi öğrencilerine öğretebilmelidir.
 

3.10. Yönetim Anlayışı


Otoriter ve baskıcı anlayıştan uzak, ilişkilerin biz bilinci ve güven üzerine kurulduğu, astlara güvenin,

ekip çalışmasının, şeffaflığın, katılımın ve inisiyatif kullanmanın esas alındığı bir yönetim anlayışı

esas alınmalıdır.

Güzel Sözler;

1. Herkes herkese karşı her şeyden sorumludur (Dostoyevski)
2. Bilim ve sanat iltifat görmediği coğrafyayı terk eder (İbn-i Sina)
3. Dini, dili, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir (H. Bektaşi Veli).
4. İki günü birbirine denk geçen ziyandadır (Hz. Muhammed).
5. Bir insanın zekâsı verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır (De Levis).
6. Estetik açıdan geliştiremediğiniz insanı ahlaki açıdan geliştiremezsiniz (Schiller).
7. İnsanlar başaklara benzerler; içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler (Montaigne).
8. Ruh üstünlüğü, zekâ üstünlüğünden daha önemlidir (N. Topçu).
9. Yüksek fikirler yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür (C. Şahabettin).
10. Bilge, düşüncenin gökkuşağını bütün renkleriyle sevendir (C. Meriç).
11. Bütün kötülüklerin ve savaşların temelinde yaşanmamış yaşamlar vardır (E. Fromm).
12. Dünya üzerinde hiçbir din gösterilemez ki, dünya üzerindeki çeşitliliği tekdüzeliğe dönüştürme konusunda
      en küçük bir çaba içerisinde olsun (İ. Kant).
13. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur (N.F.K).
14. Allah, ideallerini yüksek tutanları sever (Hz. Muhammed).
15. Eğitimin hedefi, herkesi aynı zirveye çıkarmak değil, herkesi kendi zirvesine çıkarmaktır.
16. “İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir”.(Bacon)

 

Not:Kitapçığı indirmek İçin Link Üzerinde "Sağ Tuş" "Hedefi Farklı Kaydet" i seçmeniz gerekmektedir.

 

 

BİLSAM Akademi Tanıtım Kitapçığına Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

 


E-Posta Listesi

Günün SÖZÜ

 
Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
© 2009-2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Bilsam.Org | Sistem:UmutDenizi Web